Τρισδιάστατη Σύμμορφος Ακτινοθεραπεία (3D-CRT)

Τρισδιάστατη Σύμμορφος Ακτινοθεραπεία
Τρισδιάστατη σύμμορφος ακτινοθεραπεία (Τhree Dimensional Conformal Radiotherapy - 3D-CRΤ): πρόκειται για τεχvική στην οποία για το σχεδιασμό του πλάνου θεραπεία χρησιμοποιούνται τρισδιάστατες εικόνες από αξονική τομογραφία, με αποτέλεσμα τα πεδία ακτινοβόλησης να διαμορφώνονται με βάση το ακριβές σχήμα του όγ...